Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा

संस्था दर्ता । नविकरण तथा संस्थाको शाखा खोल्दा पेश गर्नुपर्ने कागजातको बिबरण

2075-09-19

2075-09-19


संस्था दर्ता । नविकरण तथा संस्थाको शाखा खोल्दा वश्यक पर्ने कागजातहरू

संस्था दर्ता -

 • संस्था दर्ता गरि पाउँ भन्ने बारेको निवेदन
 • तोकिएको ढाँचामा तयार पारिएको तीन प्रति बिधान (सुरूमा १ कपि, सच्यार्इ सकेपछि ३ प्रति
 • गा.पा.। न.पा.को सिफारिस
 • पदाधिकारीहरूको सक्कलै ना.प्र.प.र सोको फोटोकपि
 • संस्था दर्ता गर्ने सम्वन्धमा समितिको बैठकको निर्णय प्रति
 • पदाधिकारीहरूको बिबरण नाम, थर, पद, ठेगाना, फोन नं., फोटो, इमेल ठेगाना, कैफियत ।
 • संस्थाको कार्यालय रहने घरधनीसँग गरिएको सम्झौता, घरधनीको नागरिकता प्रमाणपत्र र धनीपूर्जाको फोटोकपि ।
 • इण्डेक्स फायल समेत १ प्रति (एक पटकका लागि)

संस्था नविकरण -

 • संस्था नविकरण गरि दिने बारेको पत्र (लेटरप्याडमा)
 • संस्थाको बहुमतबाट भएको निर्णय संस्था दर्ता गर्न र नविकरण जिम्मेवारी दिएको उल्लेख हुनुपर्ने निर्णयको प्रतिलिपि
 • संस्थाको बार्षिक प्रगति बिबरण
 • संस्थाको पदाधिकारी वा कर्मचारी भए सो समेतको बायोडाटा सम्पर्क नम्वर समेत
 • सक्कलै अडिट रिपोर्ट
 • कर कार्यालयको कर तिरेको प्रमाणपत्रको फोटोकपि
 • संस्थाका नयाँ समिति चयन भएको भए पदाधिकारीहरूको नागरिकताको फोटोकपि समेत
 • संस्थाको कार्यालय रहेको घरधनीको मञ्जुरीनामा साथै जग्गाधनी पूर्जाको प्रतिलिपि सम्भव भए नक्शा समेत ।
 • संस्था नविकरण गरि दिने बारे नगरपालिका वा गाउँपालिकाका सिफारिश पत्र
 • संस्थाले गरेको कामको बिबरण चैमासिक रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउने ।
 • इण्डेक्स फायल समेत १ प्रति (एक पटकका लागि)

संस्थाको शाखा खोल्ने सम्वन्धमा

 1. संस्था खोल्न दिने सम्वन्धमा कार्य समितिबाट साधारण सभाबाट भएको निर्णय
 2. संस्था खोल्न अनुमति दिएको पत्र
 3. शाखाका पदाधिकारीले गरेको निर्णयको प्रतिलिपि
 4. शाखाका पदाधिकारीको ना.प्र.प.प्रतिलिपि, पदिधकारीहरूको बिबरण
 5. शाखाको अध्यक्षको अनुमति सम्वन्धको पत्र
 6. न.पा.।गा.पा.को सिफारिश
 7. केन्द्रीय संस्था दर्ता प्रमाणपत्रको फोटोकपि नविकरण सहित
 8. शाखा रहने घरको सम्झौता
 9. संस्थाको बिधान

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस