Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा

काेठा नं.सहितकाे नागरिक बडापत्र

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनकुटा

नागरिक बडापत्र

क्र.सं.

सेवाको विवरण

अवश्यक पर्ने कागजात/प्रमाण

लाग्ने समय

शूल्क

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा/फाँट

गुनासो सुन्ने अधिकारी

कै.

नागरिकता/वंशज

(काेठा नं.१३)

 • गा.पा./न.पा.को सम्वन्धित वडा कार्यालयको सिफारिश (अनुसूची फारम १)
 • बाबु/आमाको ना.प्र.सक्कल/प्रतिलिपि
 • शैक्षिक प्रमाणपत्र/जन्मदर्ता प्र.प.
 • सनाखत गर्ने व्यक्तिको ना.प्र.सक्कल/प्रतिलिपि
 • विवाहित महिलाको हकमा पति/बाबु वा दाजु/भाइ/अfमाको ना.प्र.सक्कल/प्रतिलिपि (बाहिरी जिल्लाको हकमा माइती पक्षको ना.प्र.प.सम्वन्धी सम्वन्धित जिल्लाको अभिलेख पत्र)
 • (बसाईसराईको हकमा)
 • बसाई-सराई दर्ताको प्रमाणपत्र
 • जग्गाधनी दर्ता प्रमाणा पूर्जा-नक्शा पास
 • प्रमाण पुगेमा सोही दिन
 • विवाह भई अएको महिला र वसाइ सरी अएको हकमा सम्वन्धित जिल्लाबाट जवाफ प्राप्त भएको भोलिपल्ट

रू.१०/-को हुलाक टिकट

नागरिकता फाँट/प्रशासकीय अधिकृत/स.प्र.जि.अ.

प्रमुख जिल्ला अधकारी

 

२=

नागरिकता/वैवाहिक अंगिकृत

काेठा नं.१३)

 • गा.पा./न.पा.को सम्वन्धित वडा कार्यालयको सिफारिश (अनुसूची फारम नं.७)
 • पतिको ना.प्र.प.सक्कल/प्रतिलिपि
 • सम्वन्धित देशको नागरिकता त्यागेको निवेदनको फोटोकपि र निवेदन पठाएको सक्कलै हुलाक रसिद

प्रमाण पुगेमा सोही दिन

रू.१०/-को हुलाक टिकट

नागरिकता फाँट/प्रशासकीय अधिकृत/स.प्र.जि.अ.

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

 

नागरिकता प्रतिलिपि

(काेठा नं.१४)

 • गा.पा./न.पा.को सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट तोकिएको ढाँचाको सिफारिश
 • पुरानो ना.प्र.को फोटोकपी वा च्यातिएको/फाँटेको सक्कलै ना.प्र.

प्रमाण पुगेमा सोही दिन

रू.१३/-को हुलाक टिकट

नागरिकता फाँट/प्रशासकीय अधिकृत/स.प्र.जि.अ.

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

 

 

शैक्षिक योग्यता र ना.प्र.पत्रमा नाम/थर/जन्ममित फरक परेमा सच्याउन 

(काेठा नं.१५)

 • नागरिकता प्रमाणापत्रको प्रतिलिपि
 • शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • गा.पा./न.पा.को सिफारिश (फोटो प्रमाणित सहित)
 • शैक्षिक संस्थाको सिफारिश (फोटो सहित)
 • निवेदन

प्रमाण पुगेमा सोही दिन

रू.१०/-को हुलाक टिकट

मुद्धा फाँट

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

 

संस्था दर्ता

(काेठा नं.६)

 • तोकिएको ढाँचामा तयार पारिएको तीन प्रति विधान
 • गा.पा./न.पा.को सिफारिस
 • पदाधिकारीहरूको सक्कलै ना.प्र.प./प्रतिलिपि र अवश्यक अन्य कागजात
 • संस्था दर्ता गर्ने सम्वन्मा समितिको बैठकको निर्णय प्रति

बुझ्नुपर्ने बाहेक प्रमाण पुगेमा ७ दिनभित्र

रू.१,०००/-

संघसंस्था फाँट/प्रशासकीय अधिकृत/स.प्र.जि.अ.

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

 

संस्था नविकरण 

(काेठा नं.६)

 • समितिको निर्णय प्रतिलिपि
 • गा.पा./न.पा..को सिफारिस
 • लेखा परिक्षण प्रतिवेदन
 • कर चुक्ता प्रमाण-पत्र
 • संस्थाको निवेदन

प्रमाण पुगेमा सोही दिन

 • श्रावणदेखि असोजसम्म रू.५००/-
 • असोजदेखि पुससम्मरू.६००/-
 • तत्पश्चात्र रू.७५०/-

संघसंस्था फाँट/प्रशासकीय अधिकृत/स.प्र.जि.अ

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

 

(क)MRP (राहदानी)

(काेठा नं.११)

 • तोकिएको ढाँचामा भरिएको फारम ३ प्रति
 • तोकिएको साइजमा रंगिन फोटो ६ प्रति
 • ना.प्र.प.को प्रतिलिपि र सक्कल
 • राहदानी नविकरण गर्नुपर्ने भएमा सक्कलै राहदानी वा टि.डि.भएमा सक्कलै टि.डि.
 • पुरानो राहदानी हराएको राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित भएको ७ दिन पछिको प्रहरी प्रतिवेदन र सक्कलै पत्रिका

प्रमाण पुगेमा सोही दिन

 • नयाँ राहदानी र नविकरणको लागि रू.५,०००/- को राजश्व भैचर
 • हराएको/टि.डि./च्यातिएको/केरमेट भएको हकमा रू.१०,०००/-को राजश्व भाैचर

राहदानी फाँट/प्रशासकीय अधिकृत/स.प्र.जि.अ.

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

 

(ख) परराष्ट्र मन्त्रालयमा MRP (राहदानी सिफारिस

काेठा नं.११)

 • ना.प्र.प.को सक्कल/फोटोकपी
 • राहदानी नविकरण गर्नुपरेमा सक्कलै राहदानी
 • तोकिएको ढाँचामा भरिएको फारम ३ प्रति
 • तोकिएको साइजको रंगिन फोटो ४ प्रति

प्रमाण पुगेमा सोही दिन

निशूल्क

राहदानी फाँट/प्रशासकीय अधिकृत/स.प्र.जि.अ.

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

 

नाबालक परिचय-पत्र

(काेठा नं.६)

 • निवेदन
 • गा.पा./न.पा.को सिफारिस
 • हालसालै खिचेको तीन प्रति फोटो
 • जन्मदर्ता प्रमाण-पत्र/शैक्षिक योग्यताको प्रमाण-पत्र
 • बाबु/आमाको ना.प्र.प.फोटोकपि
 • नाता प्रमाणित

प्रमाण पुगेमा सोही दिन

निशूल्क

स्थानीय प्रशासन फाँट/प्रशासकीय अधिकृत/स.प्र.जि.अ.

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

 

दैवि प्रकोप

(काेठा नं.१५)

 • प्रहरी सर्जमिन र घटनास्थल मुचुल्का
 • गा.पा./न.पा.को सिफारिस
 • क्षति मूल्यांकनको प्रमाणित फारम

प्रमाण पुगेमा तत्कालै

निशूल्क

स्थानीय प्रशासन फाँट/प्रशासकीय अधिकृत/स.प्र.जि.अ.

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

 


सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस