Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा

ठेगाना :

फोन नं : ०२६-५२०१३१

फ्याक्स : ०२६-५२०६९६

इमेल : daodhankuta@gmail.com

मातहतका कार्यालयहरु