Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

नागरिक बडापत्र

शुल्कलाग्ने समय

कागजातहरु

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनकुटा

नागरिक बडापत्र

क्र.सं.

सेवाको विवरण

अवश्यक पर्ने कागजात/प्रमाण

लाग्ने समय

शूल्क

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा/फाँट

गुनासो सुन्ने अधिकारी

कै.

नागरिकता/वंशज

 • गा.पा./न.पा.को सिफारिश (अनुसूची फारम १)
 • बाबु/आमाको ना.प्र.सक्कल/प्रतिलिपि
 • शैक्षिक प्रमाणपत्र/जन्मदर्ता प्र.प.
 • सनाखत गर्ने व्यक्तिको ना.प्र.सक्कल/प्रतिलिपि
 • विवाहित महिलाको हकमा पति/बाबु वा दाजु/भाइ/आमाको ना.प्र.सक्कल/प्रतिलिपि (बाहिरी जिल्लाको हकमा माइती पक्षको ना.प्र.प.सम्वन्धी सम्वन्धित जिल्लाको अभिलेख पत्र)
 • (बसाईसराईको हकमा)
 • बसाईसराईदर्ताको प्रमाणपत्र
 • जग्गाधनी दर्ता प्रमाणा पूर्जा-नक्शा पास
 • प्रमाण पुगेमा सोही दिन
 • विवाह भर्इ अएको महिला र वसाइ सरी अएको हकमा सम्वन्धित जिल्लाबाट जवाफ प्राप्त भएको भोलिपल्ट

रू.१०/-को हुलाक टिकट

नागरिकता फाँट/प्रशासकीय अधिकृत/स.प्र.जि.अ.

प्रमुख जिल्ला अधकारी

 

२=

नागरिकता/वैवाहिक अंगिकृत

 • गा.पा../न.पा.को सिफारिश (अनुसूची फारम नं.७)
 • पतिको ना.प्र.प.सक्कल/प्रतिलिपि
 • सम्वन्धित देशको नागरिकता त्यागेको निवेदनको फोटोकपि र निवेदन पठाएको सक्कलै हुलाक रसिद

प्रमाण पुगेमा सोही दिन

रू.१०/-को हुलाक टिकट

नागरिकता फाँट/प्रशासकीय अधिकृत/स.प्र.जि.अ.

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

 

नागिरकता प्रतिलिपि

 • गा.पा./न.पा.बाट तोकिएको ढाँचाको सिफारिश
 • पुरानो ना.प्र.को फोटोकपी वा च्यातिएको/फाँटेको सक्कलै ना.प्र.

प्रमाण पुगेमा सोही दिन

रू.१३/-को हुलाक टिकट

नागरिकता फाँट/प्रशासकीय अधिकृत/स.प्र.जि.अ.

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

 

 

शैक्षिक योग्यता र ना.प्र.पत्रमा नाम/थर/जन्ममित फरक परेमा सच्याउन

 • नागरिकता प्रमाणापत्रको प्रतिलिपि
 • शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • गा.पा./न.पा.को सिफारिश (फोटो प्रमाणित सहित)
 • शैक्षिक संस्थाको सिफारिश (फोटो सहित)
 • निवेदन

प्रमाण पुगेमा सोही दिन

रू.१०/-को हुलाक टिकट

मुद्धा फाँट

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

 

संस्था दर्ता

 • तोकिएको ढाँचामा तयार पारिएको तीन प्रति विधान
 • जि.वि.स.को सिफारिस
 • पदाधिकारीहरूको सक्कलै ना.प्र.प./प्रतिलिपि र अवश्यक अन्य कागजात
 • संस्था दर्ता गर्ने सम्वन्मा समितिको बैठकको निर्णय प्रति

बुझ्नुपर्ने बाहेक प्रमाण पुगेमा ७ दिनभित्र

रू.१,०००/-

संघसंस्था फाँट/प्रशासकीय अधिकृत/स.प्र.जि.अ.

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

 

संस्था नविकरण

 • समितिको निर्णय प्रतिलिपि
 • जि.स.स.को सिफारिस
 • लेखा परिक्षण प्रतिवेदन
 • कर चुक्ता प्रमाण-पत्र
 • संस्थाको निवेदन

प्रमाण पुगेमा सोही दिन

 • श्रावणदेखि असोजसम्म रू.५००/-
 • असोजदेखि पुससम्मरू.६००/-
 • तत्पश्चात्र रू.७५०/-

संघसंस्था फाँट/प्रशासकीय अधिकृत/स.प्र.जि.अ.

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

 

(क)MRP (राहदानी)

 • तोकिएको ढाँचामा भरिएको फारम ३ प्रति
 • तोकिएको साइजमा रंगिन फोटो ६ प्रति
 • ना.प्र.प.को प्रतिलिपि र सक्कल
 • राहदानी नविकरण गर्नुपर्ने भएमा सक्कलै राहदानी वा टि.डि.भएमा सक्कलै टि.डि.
 • पुरानो राहदानी हराएको राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित भएको ७ दिन पछिको प्रहरी प्रतिवेदन र सक्कलै पत्रिका

प्रमाण पुगेमा सोही दिन

 • नयाँ राहदानी र नविकरणको लागि रू.५,०००/- को राजश्व भैचर
 • हराएको/टि.डि./च्यातिएको/केरमेट भएको हकमा रू.१०,०००/-को राजश्व भैचर

राहदानी फाँट/प्रशासकीय अधिकृत/स.प्र.जि.अ.

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

 

(ख) परराष्ट्र मन्त्रालयमा MRP (राहदानी सिफारिस

 • ना.प्र.प.को सक्कल/फोटोकपी
 • राहदानी नविकरण गर्नुपरेमा सक्कलै राहदानी
 • तोकिएको ढाँचामा भरिएको फारम ३ प्रति
 • तोकिएको साइजको रंगिन फोटो ४ प्रति

प्रमाण पुगेमा सोही दिन

निशूल्क

राहदानी फाँट/प्रशासकीय अधिकृत/स.प्र.जि.अ.

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

 

नाबालक परिचय-पत्र

 • निवेदन
 • गा.पा./न.पा.को सिफारिस
 • हालसालै खिचेको तीन प्रति फोटो
 • जन्मदर्ता प्रमाण-पत्र/शैक्षिक योग्यताको प्रमाण-पत्र
 • बाबु/आमाको ना.प्र.प.फोटोकपि
 • नाता प्रमाणित

प्रमाण पुगेमा सोही दिन

निशूल्क

स्थानीय प्रशासन फाँट/प्रशासकीय अधिकृत/स.प्र.जि.अ.

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

 

दैवि प्रकोप

 • प्रहरी सर्जमिन र घटनास्थल मुचुल्का
 • गा.पा./न.पा.को सिफारिस
 • क्षति मूल्यांकनको प्रमाणित फारम

प्रमाण पुगेमा तत्कालै

निशूल्क

स्थानीय प्रशासन फाँट/प्रशासकीय अधिकृत/स.प्र.जि.अ.

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

 प्रक्रियाहरु

पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2079-03-05 12:28:04

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा

Powered By: ProActive Developers