Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा

नागरिकता समाप्तीकाे बिबरण

धनकुटा जिल्लाबाट जारी भएको नागरिकता पाएका व्यक्तिहरूले बिदेशी नागरिकता पाएपछि नेपाली नागरिकता समाप्ति भएको व्यक्तिहरूको नामावली
दर्ता नम्वर दर्ता मिति नाम थर ना.प्र.प.नं. ना.प्र.जारीमिति र स्थान नेपालको ठेगाना मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्रको च.नं.र मिति
२०७०।०६।२२ एलिसा राना ०७१०२१। ३२६९ २०६४।०४।०७ धनकुटा धनकुटा ७ धनकुटा च नं १०७ मिति २०६९।०६।०१
२०७०।०६।२२ इन्द्रप्रकाश लिम्बु ३२८।   ६८०५ २०५३।०८।०२ धनकुटा पाख्रिवास ३ धनकुटा ,,
२०७०।०६।२२ ठाकुर तामाङ ९९२ २०५२।०६।२५ धनकुटा धनकुटा १ धनकुटा ,,
२०७०।०६।२२ हेमा राई २०५७।०९।०५ धनकुटा मौनाबुधुक १ धनकुटा ,,
२०७०।०६।२२ गुनमाया राई २०५७।०९।०५ धनकुटा ,, ,,
२०७०।१०।१० सन्जय लिम्बु ३६० २०५२।०९।१२ धनकुटा बुढीमोरङ ५ धनकुटा च नं ३२५ मिति २०७०।०२।२९
२०७२।१२।२१ राम कुमार गिरी २७४७ २०३४।९।१० धनकुटा फलाँटे २ धनकुटा सम्वन्धित व्यक्तिको मिति २०७२।१२।२१ को निवेदन
,, बालिका गिरी ६३३ २०४६।१।२० धनकुटा ,, ,,
२०७४।०३।२१ प्रेम दाश राई ८२२ २०५३।०१।२६ धनकुटा पाख्रीवास ८ धनकुटा गृह मन्त्रालयकाे च.नं.४३१ मिति २०७४।०२।२३ काे पत्रानुसार


सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस