Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा

निजामती सेवा दिवश, २०७५

निजामती_कर्मचारी_दिवश_२०७५(1).jpg
निजामती सेवा दिवश, २०७५