Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा

नागरिकता घुम्ती शिविर, २०७५ महालक्ष्मी न.पा.६ लेगुवा

IMG_20190203_120500.jpg
नागरिकता घुम्ती शिविर, २०७५ महालक्ष्मी न.पा.वडा नं.६ लेगुवा