Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा

जिल्ला प्रशासन कार्यलाय धनकुटा
दरबन्दी विवरण
क्र सं पद श्रेणी सेवा समूह उप समूह दरवन्दी संख्या पदपूर्ति संख्या रिक्त संख्या रिक्त हुनाको कारण कैफियत
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रा प प्रथम नेपाल प्रशासन सामान्य प्रशासन      
स.प्रमुख जिल्ला अधिकारी रा.प.व्दितिय ,, सामान्य प्रशासन      
प्रशासकीय अधिकृत रा प तृतिय ,, सामान्य प्रशासन      
नायव सुब्बा रा प अनं प्रथम प्रशासन सामान्य प्रशासन      
लेखापाल रा प अनं प्रथम प्रशासन लेखा      
कम्प्युटर अपरेटर रा प अनं प्रथम बिबिध बिबिध      
खरिदार रा प अनं द्वितिय प्रशासन सामान्य प्रशासन      
हलुका सवारी चालक              
कार्यालय सहयोगी श्रेणी बिहिन प्रशासन सामान्य प्रशासन        
          २७        


सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस