Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा

जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरकाे तस्विरहरू (२०७६ आश्विन तथा कार्तिक महिना)

73229387_527326067843487_4202188400314286080_n(1).jpg
जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरकाे तस्विरहरू (२०७६ आश्विन तथा कार्तिक महिना)
73236067_515644395882956_6310092863824723968_n(1).jpg
जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरकाे तस्विरहरू (२०७६ आश्विन तथा कार्तिक महिना)
73399934_446105592706736_5477415197528293376_n.jpg
जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरकाे तस्विरहरू (२०७६ आश्विन तथा कार्तिक महिना)
73472603_1212204082304864_5792474198563618816_n(1).jpg
जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरकाे तस्विरहरू (२०७६ आश्विन तथा कार्तिक महिना)
73495046_2389102261404072_3780182828117917696_n.jpg
जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरकाे तस्विरहरू (२०७६ आश्विन तथा कार्तिक महिना)
74312064_263046071305222_7669440907678056448_n.jpg
जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरकाे तस्विरहरू (२०७६ आश्विन तथा कार्तिक महिना)
74364414_1034237863581885_5641930483827736576_n(1).jpg
जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरकाे तस्विरहरू (२०७६ आश्विन तथा कार्तिक महिना)
74392863_1466127763563214_6273507421864329216_n(2).jpg
जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरकाे तस्विरहरू (२०७६ आश्विन तथा कार्तिक महिना)
74438960_559748014841872_176422718055383040_n(1).jpg
जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरकाे तस्विरहरू (२०७६ आश्विन तथा कार्तिक महिना)
74477112_723681654812113_3714017705871802368_n(1).jpg
जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरकाे तस्विरहरू (२०७६ आश्विन तथा कार्तिक महिना)
74601334_455871251718706_5471578775059693568_n(1).jpg
जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरकाे तस्विरहरू (२०७६ आश्विन तथा कार्तिक महिना)
74626985_2565320630214220_8067435761558880256_n(1).jpg
जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरकाे तस्विरहरू (२०७६ आश्विन तथा कार्तिक महिना)
74902128_769351910169984_8118977473644855296_n(2).jpg
जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरकाे तस्विरहरू (२०७६ आश्विन तथा कार्तिक महिना)
74912310_2898719956816467_8707963299771187200_n(1).jpg
जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरकाे तस्विरहरू (२०७६ आश्विन तथा कार्तिक महिना)
74915821_561371537992386_3753711630412677120_n(2).jpg
जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरकाे तस्विरहरू (२०७६ आश्विन तथा कार्तिक महिना)
75196430_804462893307542_6238141467148156928_n(1).jpg
जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरकाे तस्विरहरू (२०७६ आश्विन तथा कार्तिक महिना)
75339374_2474480266004200_3788538266085490688_n(3).jpg
जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरकाे तस्विरहरू (२०७६ आश्विन तथा कार्तिक महिना)
75349216_403730503838270_4982727616063602688_n(1).jpg
जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरकाे तस्विरहरू (२०७६ आश्विन तथा कार्तिक महिना)
75486134_339888710176611_1021667162307166208_n(1).jpg
जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरकाे तस्विरहरू (२०७६ आश्विन तथा कार्तिक महिना)
75543634_2556290937796936_2861790460840509440_n(2).jpg
जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरकाे तस्विरहरू (२०७६ आश्विन तथा कार्तिक महिना)